Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 6 và 6 tháng năm 2017 ngành thông tin và truyền thông thành phố Hải phòng

I.TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

Chỉ đạo các cơ quan báo chí tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước và thành phố như: Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2017, kỷ niệm 62 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, các sự kiện khởi công khánh thành, các dự án trọng điểm của thành phố; công tác cải cách hành chính... Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thành công Triển lãm bản đồ và trình bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, thu hút 2.500 lượt khách, nhân dân đến tham quan. Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam trên địa bàn thành phố. Xây dựng Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí thành phố Hải Phòng đến năm 2025; Quy hoạch phát triển xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai Nghị định số 09/2017/NĐ-CP, ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thành phố đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt. Xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành thông tin và truyền thông giai đoạn 2017 – 2020. Tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT ngày 21/11/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định. Hướng dẫn các huyện thực hiện tiêu chí của ngành thông tin và truyền thông trong  Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 – 2020.

Hướng dẫn các sở, ngành, quận huyện tiếp tục triển khai Đề án chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng.  Thực hiện các nhiệm vụ sử dụng nguồn sự nghiệp phát triển công nghệ thông tin thành phố năm 2017. Tổ chức khai trương Cng dch v công thành ph Hi Phòng. Xây dựng Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo một số sở, ngành, UBND quận, huyện và các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân trên Cổng Thông tin điện tử thành phố .Tổ chức đối thoại trực tuyến giữa Sở Thông tin và Truyền thông với các tổ chức và công dân với chủ đề “Xây dựng chính quyền điện tử thành phố, hướng tới mục tiêu xây dựng Hải Phòng thành phố thông minh”. Triển khai thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống Hội nghị truyền hình thành phố.

Tiến hành 01 cuộc thanh tra, 18 cuộc kiểm tra về hoạt động thông tin và truyền thông đối với 28 tổ chức, cá nhân.

 1.Về thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước:

1.1. Lĩnh vực bưu chính, viễn thông:

- Tiếp tc trin khai Quy hoch h tng k thut vin thông th động thành ph Hi Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

- Tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT ngày 21/11/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định.

- T chc Hi ngh trin khai Kế hoch chnh trang h thng cáp thông tin khu vc đô th năm 2017; ch trì, phi hp với y ban nhân dân qun Lê Chân, Công ty TNHH MTV Đin lc Hi Phòng và các doanh nghip vin thông, truyn hình cáp trên địa bàn thành ph chnh trang các mng cáp thông tin ti 04 phường trên địa bàn qun Lê Chân.

- Thm định Đề án t ch giai đon 2017-2020 và Đề án kênh THP2 ca Đài Phát thanh và Truyn hình Hi Phòng; Đề án trin khai đim thông tin đa năng (kết hp vi trm BTS thân thin môi trường) ti thành ph Hi Phòng ca Tng Công ty vin thông Mobifone.

-Tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; tập huấn phổ biến Luật Tần số và các văn bản liên quan trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện. Khảo sát, đánh giá hệ thống Đài truyền thanh không dây trên địa bàn thành phố.

- Xây dng và trin khai  Phương án đảm bo thông tin liên lc phc v công tác phòng, chng thiên tai, bão mnh, siêu bão và tìm kiếm cu nn ngành thông tin và truyn thông giai đon 2017 - 2020.  Hướng dn các huyện thc hin tiêu chí thông tin và truyn thông v xã nông thôn mi giai đon 2016 - 2020 trên địa bàn thành ph Hi Phòng.

- Khảo sát cấp chủ trương xây dựng trạm BTS của các doanh nghiệp viễn thông;  phối hợp với các đon vị có liên quan giải quyết kiến nghị của người dân về trạm BTS tại các địa phương.

 - Phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực V cấp 28 giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện. Phối hợp với Quỹ viễn thông công ích, Bộ Thông tin và Truyền thông khảo sát tại một số địa phương về tình hỉnh sử dụng đầu thu số của người dân trên địa bàn một số quận, huyện.

 

1.2. Lĩnh vực công nghệ thông tin

- Tham mưu tổ chức hội nghị Ban chỉ đạo CNTT thành phố để triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2017.

- Hướng dẫn các sở, ngành, quận huyện tiếp tục thực hiện Đề án chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng.

- Xây dựng và triển khai thực hiện danh mục nhiệm vụ sử dụng nguồn sự nghiệp phát triển công nghệ thông tin thành phố năm 2017.

- Hướng dẫn các sở, ngành, quận, huyện, đơn vị theo dõi, ngăn chặn mã độc WannaCry.

- Tham mưu UBND thành phố báo cáo Văn phòng Chính phủ  về việc xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 năm 2017. Báo cáo định kỳ hàng tháng về việc cung cấp thông tin công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ của các ngành, địa phương trên địa bàn thành phố.

- Trình UBND thành phố kết quả đánh giá thực hiện thí điểm chính quyền điện tử 02 quận Hồng Bàng và Ngô Quyền; triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống Hội nghị truyền hình thành phố Hải Phòng.

- Khai trương Cổng dịch vụ công thành phố Hải Phòng. Tổ chức đối thoại trực tuyến giữa Sở Thông tin và Truyền thông với các tổ chức và công dân với chủ đề “Xây dựng chính quyền điện tử thành phố, hướng tới mục tiêu xây dựng Hải Phòng thành phố thông minh”.

- Phối hợp với Thành đoàn Hải Phòng xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi tin học cho cán bộ công chức trẻ.

 1.3. Lĩnh vực báo chí và xuất bản, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử và thông tin đối ngoại

 - Xây dựng Kế hoạch và tổ chức chỉ đạo tuyên truyền các nội dung theo định hướng của Trung ương và thành phố. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, đạt hiệu quả cao về Lễ hội Hoa Anh Đào, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2017, kỷ niệm 62 năm Ngày giải phóng Hải Phòng, các sự kiện khởi công khánh thành, các dự án trọng điểm của thành phố...

Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Đề án truyền thông đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2017; công tác thông tin đối ngoại thành phố Hải Phòng năm 2017; Đề án Tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Xây dựng Quy hoạch phát triển, xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn 2030; Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí thành phố Hải Phòng đến năm 2025.

- Tăng cường đổi mới công tác giao ban báo chí, duy trì giao ban báo chí 02 tuần/01 lần, kết hợp cung cấp thông tin tại giao ban báo chí. Tăng cường quản lý công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí như: hoạt động chống sạt lở tại núi Xuân Sơn (núi Phướn), thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão. Theo dõi thông tin báo chí đăng tải, kịp thời ban hành các văn bản gửi Báo điện tử Công lý; Ủy ban nhân dân quận Hải An; Sở Giao thông vận tải thành phố; Ủy ban nhân dân huyện An Dương; Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố ... đề nghị kiểm tra, xác minh nội dung thông tin các báo phản ánh.

- Tham mưu UBND thành phố triển khai Nghị định số 09/2017/NĐ-CP, ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; hướng dẫn các sở, ngành, địa phương phân công Người phát ngôn của đơn vị theo quy định. Tham mưu UBND thành phố ký hợp đồng hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí Trung ương nhằm nâng cao chất lượng nội dung thông tin, tuyên truyền trong công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thành công Triển lãm bản đồ và trình bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, thu hút 2.500 lượt khách, nhân dân đến tham quan.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn thành phố: Hội sách đường phố diễn ra từ ngày 21-23/4/2017 tại khuôn viên Trung tâm Triển lãm mỹ thuật thành phố, cuộc thi “Viết về cuốn sách tôi yêu” thu hút 75 trường học tham gia với 5.500 bài dự thi...

-  Xây dựng Kế hoạch xuất bản cuốn sách ảnh song ngữ về biển đảo Hải Phòng làm sản phẩm thông tin đối ngoại, phục vụ công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo, tuyên truyền các hoạt động đối ngoại và quảng bá du lịch, xúc tiến đầu tư thành phố năm 2017

- Rà soát, thống kê, tổng hợp danh sách các cơ sở xuất bản, in và phát hành trên địa bàn thành phố.

- Thẩm định và cấp 230 Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; 24 Giấy xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in; 17 Giấy xác nhận đăng ký sử dụng máy Photocopy màu và máy in có chứ năng photocopy màu; 12 Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; 04 Giấy phép hoạt động in; 10 Giấy phép in và gia công sau in cho nước ngoài; 03 Giấy phép xuất bản Bản tin; 01 Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; 03 văn bản đồng ý họp báo.

1.4. Công tác thanh, kiểm tra

Chủ trì, phối hợp triển khai 01 cuộc thanh tra, 18 cuộc kiểm tra đối với 28 tổ chức, cá nhân:

Lĩnh vực Tần số vô tuyến điện: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện đối với 05 đơn vị trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Phối hợp với Trung tâm kiểm soát tần số khu vực 5 kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện đối với 15 đơn vị trên địa bàn thành phố.

Lĩnh vực thông tin trên mạng:Phối hợp với Phòng PA83, Công an Quận Đồ Sơn xử lý vi phạm hành chính đối với 02 cá nhân.

 Lĩnh vực truyền hình trả tiền:Thanh tra 01 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền.

Lĩnh vực Báo chí: Xử lý 01 đơn tố cáo của công dân, xác minh phân loại đơn thuộc diện không đủ điều kiện để giải quyết theo quy định.

Lĩnh vực Viễn thông, Công nghệ thông tin: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong việc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 và quản lý thuê bao di động trả trước đối với 03 đơn vị.

Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành: Triển khai công tác của Đội phòng, chống in lậu thành phố, tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động in đối với 04 đơn vị.

2. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành

- Về viễn thông: Số thuê bao điện thoại phát triển mới trong tháng 6 ước đạt 2.500  thuê bao, nâng tổng số thuê bao điện thoại phát triển mới trong 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 13.550 thuê bao.

 - Về Internet: Số thuê bao Internet phát triển mới trong  tháng 6 ước đạt 3.000 thuê bao, nâng  tổng số thuê  bao Internet phát triển mới trong 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 22.500 thuê bao.

Tổng doanh thu trong 6 tháng của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông ước đạt 1.800 tỷ đồng.

3. Về thực hiện chủ đề năm 2017 của thành phố “Tăng cường thu, chi ngân sách – cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” (có báo cáo chi tiết kèm theo)

 Trong 6 tháng đầu năm, Sở Thông tin và Truyền thông đã bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ đề năm với nhiều hình thức, nội dung phù hợp.

          Thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông đại chúng được thực hiện liên tục với tần suất cao đã tạo được sự đồng thuận, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân thành phố trong toàn thành phố thực hiện chủ đề năm “Tăng cường thu, chi ngân sách – cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”.

Các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục nâng cấp và phát triển hạ tầng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc trên địa bàn thành phố. Dịch vụ viễn thông phát triển với nhiều loại hình phong phú và đa dạng,  chất lượng các dịch vụ viễn thông liên tục được cải thiện, góp phần thu hút đầu tư, và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp.

 4. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong quyết định số 3233/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Tổng số các nhiệm vụ được giao chủ trì: 16 nhiệm vụ, trong đó có 14 nhiệm vụ cụ thể.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Sở đã tích cực tiến hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao (Có báo cáo chi tiết kèm theo)

1 2 3 4 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 502
  • Trong tuần: 3770
  • Tất cả: 3126186