Thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2021

Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 2584/QĐ-BTP ngày 25/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triền khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021; Kế hoạch số 290/KH-ƯBND ngày 18/12/2020 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thực hiện Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2021, cụ thể như sau:

Thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính, bảo đảm 80% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí khi có nhu cầu.

Bám sát nội dung chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021 của Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 290/KH-ƯBND ngày 18/12/2020 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.

Đảm bảo sự tham gia, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là các cơ quan, tổ chức về người khuyết tật trong quá trình triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

Việc triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính có thể lồng ghép với các hoạt động trợ giúp pháp lý khác nhằm đảm bảo khả thi, hiệu quả, phù hợp với đặc thù của người khuyết tật và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; xác định rõ đơn vị có trách nhiệm thực hiện, đơn vị phối hợp và thời gian, tiến độ thực hiện.

Truyền thông về hoạt động trợ giúp pháp ỉỷ và quyền được trợ giúp pháp ỉỷ của người khuyết tật cỏ khó khăn về tài chính trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức truyền thông khác phù hợp với các dạng tật của người khuyết tật; lồng ghép việc truyền thông về hoạt động trợ giúp pháp lý và quyên được trợ giúp pháp ỉỷ cho người khuyết tật với các Chương trình, Đê án khác vê người khuyêt tật ở địa phương, chủ trọng những nơi có nhiêu người khuyêt tật, đặc biệt là trẻ em khuyêt tật; ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong hoạt động truyền thông

Về biên soạn và phát hành các tài liệu truyền thông có nội dụng về chính sách trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết tật có khó khăn về tài chỉnh cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại giam; Hội Người khuyết tật, các cơ sở trợ giúp xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật.

Tổ chức các hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý, trọng tâm nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4); Ngày Quốc tế Người khuyết tật (03/12) bằng các hình thức phù hợp

Thực hiện vụ việc trợ giủp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính bảo đảm 80% người khuyết tật có khó khăn vê tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý khi có nhu cầu; thực hiện hoạt động trợ giúp pháp ỉỷ tại xã, phường, thị trấn nơi có nhiều người khuyết tật có khó khăn về tài chỉnh có nhu cầu trợ giúp pháp lý, tại Hội Người khuyêt tật, các cơ sở trợ giúp xã hội, trường học, cơ sở kỉnh doanh và các to chức khác của người khuyêt tật khỉ có yêu cầu

và phù họp với điêu kiện của địa phương

Cung cấp danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý và phối họp với các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại giam, ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã, Hội Người khuyết tật, các cơ sờ trợ giúp xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật để phát hiện nhu cầu trợ giúp pháp lý và giới thiệu người khuyết tật có khó khăn về tài chính đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước khi họ có yêu cầu trợ giúp pháp lỷ

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý các kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính (cụ thể từng dạng khuyết tật trong các lĩnh vực pháp luật phù hợp với tình hình thực tế của thành phố). Cử người thực hiện trợ giúp pháp lý tham các lớp tập huấn do Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức.

Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho ngưòi khuyết tật có khó khăn về tài chính. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố, ủy ban nhân dân các quận, huyện, Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố tổ chức triền khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả; Tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện của các cơ quan, đơn vị có liên quan; tồng họp, báo cáo Bộ Tư pháp và ùy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn thành phố theo quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng họp tình hình người khuyết tật trên địa bàn thành phố có khó khăn về tài chính, bao gồm: Người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người khuyết tật hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; phối họp với Sở Tư pháp khảo sát,

đánh giá nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật có khó khăn về tài chính; thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; phối hợp theo dõi, giám sát đánh giá kết quả thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp tình hình học sinh khuyết tật đang học tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và các đơn vị trụ-c thuộc Sở trên địa bàn thành phố; phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch trợ giúp pháp lý cho học sinh khuyết tật tại các trường học trên địa bàn thành phố.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, cổng thông tin điện tử thành phố phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên các phương tiện thông tin đại chúng thành phố.

Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung của Ke hoạch tại địa phương; Bố trí kinh phí, nhân lực thực hiện Ke hoạch; phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính đang sinh sống tại địa phương.

Công an thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính; chỉ đạo các Phòng, đơn vị chuyên mồn, các cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện thực hiện nghiêm túc công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng nói chung và trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính nói riêng.

Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính được bảo đảm từ nguồn ngân sách của thành phố; các Chương trình mục tiêu quốc gia, các Chương trình, Đe án liên quan khác; đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có).

Các cơ quan, đơn vị có liên quan đến chính sách trợ giúp cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính lập dự toán ngân sách đối với nội dung hoạt

động do cơ quan, đơn vị mình thực hiện, gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo ủy ban nhân dân thành phố.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vuớng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan báo cáo, đề xuất ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Tư pháp tồng hợp) xem xét, chỉ đạo.

1 2 3 4 5 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 37
  • Trong tuần: 6299
  • Tất cả: 3051349