Triển khai Kế hoạch quản lý, lập quy hoạch bảo tồn các khu vực liên quan tới các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trên dòng sông Bạch Đằng

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 28/02/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về khoanh vùng để quản lý, lập quy hoạch bảo tồn các khu vực liên quan tới các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trên dòng sông Bạch Đằng, Uỷ ban nhân dân thành phố vừa ban hành Kế hoạch thực hiện các nội dung cụ thể.

Theo đó, triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện thành công Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 28/02/2020. Phân công rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện đối với các cấp, ngành, địa phương và đơn vị liên quan, đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ; tăng cường công tác quản lý, khảo cổ, bảo tồn, phát huy giá trị các khu vực liên quan tới các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trên dòng sông Bạch Đằng. Tổ chức khoanh vùng, xây dựng quy định quản lý, lập quy hoạch bảo tồn các khu vực liên quan tới các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trên dòng sông Bạch Đằng.

Các nội dung nhiệm vụ tập trung vào tăng cường công tác tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông để phổ biến tinh thần, nội dung Nghị quyết đến các tổ chức, cá nhân. Tổ chức các hội nghị, hội thảo với các cơ quan, địa phương để quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và nhận thực của nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự ủng hộ, đồng thuận của người dân trong quá trình thực hiện. Triển khai các nhiệm vụ về quy hoạch và nhiệm vụ về công tác quản lý theo quy định. Đồng thời, xây dựng cơ chế ưu tiên cho các hoạt động khảo sát, khảo cổ, các dự án bảo tồn, phát huy giá trị các di tích gắn với chiến thắng trên sông Bạch Đằng; bố trí nguồn lực đầu tư tôn tạo, phục dựng, xây dựng mở rộng các di tích gắn với các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trên dòng sông Bạch Đằng; bố trí kinh phí cho công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các di tích cho nhân dân, du khách thập phương; xây dựng cơ chế hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân đang hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ bị hạn chế nằm trong phạm vi khoanh vùng bảo vệ.

Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu các nội dung công việc triển khai phải đảm bảo đúng tiến độ, phù hợp tình hình thực tế, khả thi, đạt chất lượng, hiệu quả trên cơ sở phát huy tối đa nguồn lực và bám sát các mục tiêu phát triển của Nghị quyết. Xác định và phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan đơn vị liên quan làm cơ sở kiểm tra, giám sát, đôn đốc, bổ khuyết việc thực hiện. Bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện các nội dung hành động về khoanh vùng để quản lý, lập quy hoạch bảo tồn các khu vực liên quan tới các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trên dòng sông Bạch Đằng.

1 2 3 4 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 690
  • Trong tuần: 7084
  • Tất cả: 2797162