Hoạt động tài chính, ngân hàng tháng 6 - 2020

Con số thống kê số liệu tài chính tháng 6/2020 cho thấy, ước 6 tháng/2020 thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 38.192,7 tỷ đồng, bằng 87,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: thu nội địa đạt 13.796,5 tỷ đồng, bằng 112,7%; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 23.432 tỷ đồng, bằng 76,8%.

Trong số thu nội địa: thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước Trung ương đạt 988 tỷ đồng, bằng 124,1% so với cùng kỳ năm trước; thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương đạt 490,1 tỷ đồng, bằng 109,2%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2.058,1 tỷ đồng, bằng 79,7%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 3.400,2 tỷ đồng, đạt 154,5%...

 Tổng chi ngân sách địa ước 6 tháng/2020 đạt 9.160,7 tỷ đồng, bằng 103,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: chi đầu tư phát triển trong chi cân đối ngân sách địa phương đạt 3.517 tỷ đồng, bằng 92,8%; chi thường xuyên đạt 4.897,7 tỷ đồng, bằng 107,7%.

Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước thực hiện đến hết tháng 6 năm 2020 đạt 221.294 tỷ đồng, tăng 12,16% so với cùng kỳ năm trước, bằng 105,01% so với năm 2019.

Theo loại tiền: huy động bằng VND ước đạt 209.471 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 94,66%; ngoại tệ (quy đổi VND) ước đạt 11.823 tỷ đồng, tăng 15,09% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 5,34%.

Theo hình thức huy động: huy động tiền gửi tiết kiệm ước đạt 152.625 tỷ đồng, tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 68,97%; tiền gửi thanh toán ước đạt 62.340 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 28,17%; phát hành giấy tờ có giá ước đạt 6.329 tỷ đồng.

Tổng dư nợ cho vay đến hết tháng 6 năm 2020 ước đạt 131.012 tỷ đồng, tăng 7,47% so với cùng kỳ năm trước, bằng 101,5% so với năm 2019.

Cơ cấu dư nợ theo loại tiền: cho vay bằng VND ước đạt 123.086 tỷ đồng, tăng 7,82% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 93,95%. Cho vay ngoại tệ (quy đổi VND) ước đạt 7.926 tỷ đồng, tăng 2,29% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 6,05%.

Cơ cấu dư nợ phân theo thời hạn vay: Cho vay ngắn hạn ước đạt 57.908 tỷ đồng, tăng 8,25% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 44,2%; cho vay trung, dài hạn ước đạt 73.105 tỷ đồng, tăng 6,86% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 55,8%.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 469
  • Trong tuần: 6522
  • Tất cả: 2800194