Chi ngân sách Nhà nước địa phương tháng 5-2016

Chi ngân sách Nhà nước địa phương tháng 5-2016

Ước tính tháng 5 (Triệu đồng)

Lũy kế thực hiện 5 tháng (Triệu đồng)

Ước tính 5 tháng
 so với dự
 toán HĐND năm (%)

Ước tính 5 tháng so với
cùng kỳ năm
trước (%)

Tổng chi Ngân sách

1,015,506

4,908,022

27.2

91.8

A. Tổng chi NSĐP

860,473

4,131,087

26.7

91.4

Trong đó

I. Tổng chi ĐT XDCB

     210,575

885,791

            13.35

      109.29

II. Chi thường xuyên

617,372

3,084,860

38.1

91.0

Tr.đó:

1. Chi sự nghiệp kinh tế

82,680

435,648

40.5

2. Chi sự nghiệp văn xã

403,526

2,021,947

41.3

3. Chi quản lý hành chính

110,012

520,033

40.6

4. Chi khác

3,625

17,678

40.5


Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 218
  • Trong tuần: 4614
  • Tất cả: 3176714