Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 5-2016

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 5-2016

Ước tính tháng 5 (Triệu đồng)

Lũy kế thực hiện 5 tháng (Triệu đồng)

Ước tính 5 tháng
 so với dự
 toán HĐND năm (%)

Ước tính 5 tháng so với
cùng kỳ năm
trước (%)

Tổng thu

5,340,153

   24,839,359

39.5

115.6

Trong đó

I. Thu nội địa

1,500,000

7,070,000

45.3

150.6

1. Thu nội địa tính cân đối

1,430,000

6,790,000

45.7

141.9

1.1 Thu từ DNNN trung ương

165,011

880,411

45.1

121.3

1.2 Thu từ DNNN địa phương

70,737

406,487

41.1

125.3

1.3 Thu từ DN có vốn ĐTNN

193,851

1,119,302

47.0

126.8

1.4 Thuế ngoài quốc doanh

207,395

1,321,322

49.2

129.4

1.5 Thuế thu nhập cá nhân

56,740

462,764

53.2

115.6

1.6 Thu tiền sử dụng đất

332,950

949,900

41.3

368.0

1.7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

12,610

36,545

56.2

100.0

1.8 Tiền thuê mặt đất mặt nước

86,000

222,116

63.5

154.8

1.9 Thuế bảo vệ môi trường

131,960

672,171

40.1

496.2

1.10 Lệ phí trước bạ

60,500

354,295

60.1

116.9

1.11 Thu phí và lệ phí tính cân đối

31,946

199,949

54.0

325.9

1.12 Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước

3,000

10,582

10.6

33.2

1.13 Thu cấp quyền khai thỏc khoỏng sản

5,300

21,156

36.5

0.0

1.14 Thu khác ngân sách (tính cân đối)

72,000

133,000

28.6

116.6

II. Thuế Hải quan

3,600,000

16,532,180

38.2

105.7


Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 144
  • Trong tuần: 4540
  • Tất cả: 3176640