Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 4-2016

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 4-2016

Thực hiện
3 tháng
(Triệu đồng)

Ước tính tháng 4 (Triệu đồng)

Lũy kế thực hiện 4 tháng (Triệu đồng)

Ước tính 4 tháng
 so với dự
 toán HĐND năm (%)

Ước tính 4 tháng so với
cùng kỳ năm
trước (%)

Tổng thu

13,364,510

5,114,048

 18,478,558

29.4

109.3

Trong đó

I. Thu nội địa

4,100,000

1,217,600

5,317,600

34.1

138.8

1. Thu nội địa tính cân đối

3,947,520

1,152,600

5,100,120

34.3

138.1

1.1 Thu từ DNNN trung ương

559,311

135,741

695,052

35.6

115.2

1.2 Thu từ DNNN địa phương

249,251

83,325

332,576

33.6

127.0

1.3 Thu từ DN có vốn ĐTNN

639,012

256,010

895,022

37.6

121.8

1.4 Thuế ngoài quốc doanh

837,513

249,987

1,087,500

40.5

123.6

1.5 Thuế thu nhập cá nhân

301,591

85,165

386,756

44.5

108.8

1.6 Thu tiền sử dụng đất

468,750

50,103

518,853

22.6

288.5

1.7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

7,808

11,300

19,108

29.4

112.9

1.8 Tiền thuê mặt đất mặt nước

79,912

54,000

133,912

38.3

175.0

1.9 Thuế bảo vệ môi trường

412,802

119,049

531,851

31.8

505.5

1.10 Lệ phí trước bạ

230,772

42,657

273,429

46.3

108.6

1.11 Thu phí và lệ phí tính cân đối

89,116

27,963

117,079

31.6

119.6

1.12 Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước

4,566

1,500

6,066

6.1

32.1

1.13 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản

14,116

2,800

16,916

29.2

165.4

1.14 Thu khác ngân sách (tính cân đối)

53,000

33,000

86,000

18.5

85.1

II. Thuế Hải quan

8,633,297

3,686,000

12,319,297

28.5

102.4


Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 220
  • Trong tuần: 4616
  • Tất cả: 3176716