Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 3-2016

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 3-2016

 

Ước tính tháng 3 (Triệu đồng)

Lũy kế thực hiện 3 tháng (Triệu đồng)

Ước tính 3 tháng
 so với dự
 toán HĐND năm (%)

Ước tính 3 tháng so với
cùng kỳ năm
trước (%)

Tổng thu

4,303,145

    12,601,540

20.1

101.0

Trong đó

I. Thu nội địa

1,095,000

3,789,663

24.3

138.0

1. Thu nội địa tính cân đối

1,050,000

3,648,963

24.6

138.2

1.1 Thu từ DNNN trung ương

156,325

555,848

28.5

115.5

1.2 Thu từ DNNN địa phương

71,608

266,646

26.9

148.5

1.3 Thu từ DN có vốn ĐTNN

109,011

619,832

26.0

131.4

1.4 Thuế ngoài quốc doanh

189,518

835,519

31.1

131.0

1.5 Thuế thu nhập cá nhân

116,715

297,617

34.2

108.9

1.6 Thu tiền sử dụng đất

129,400

191,359

8.3

169.4

1.7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

1,305

4,386

6.7

90.8

1.8 Tiền thuê mặt đất mặt nước

16,250

67,349

19.2

149.2

1.9 Thuế bảo vệ môi trường

152,720

429,914

25.7

527.7

1.10 Lệ phí trước bạ

39,415

199,762

33.9

102.5

1.11 Thu phí và lệ phí tính cân đối

23,472

86,080

23.3

121.9

1.12 Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước

1,500

2,890

2.9

46.3

1.13 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản

10,761

10,761

18.6

112.9

1.14 Thu khác ngân sách (tính cân đối)

32,000

81,000

17.4

112.5

II. Thuế Hải quan

3,000,000

8,180,664

18.9

91.0


Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 166
  • Trong tuần: 4562
  • Tất cả: 3176662