Sở Giao thông vận tải
 

Địa chỉ: Số 1 Cù Chính Lan – Hồng Bàng

Số máy thường trực: 031.3842931

Fax: 031.3842286

Hộp thư cơ quan: sogtcc@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_sogtcc@haiphong.gov.vn

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Trình Ủy ban nhân dân thành phố:

1.1. Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân thành phố về giao thông vận tải;

1.2. Dự thảo quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm, chương trình, dự án, về giao thông vận tải; các biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính về giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

1.3. Các dự án đầu tư, các công trình quan trọng của Thành phố về giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố;

1.4. Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải; tham gia với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó phòng chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn Thành phố.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố:

2.1. Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về giao thông vận tải;

2.2. Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể, tổ chức lại các đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải theo quy định của pháp luật; phối hợp với Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo quyết định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập do Sở Giao thông vận tải quản lý theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực giao thông vận tải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố.

4. Về kết cấu hạ tầng giao thông:

4.1. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quyết định đầu tư, chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố;

4.2. Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa địa phương đang khai thác thuộc trách nhiệm vủa Thành phố quản lý hoặc được ủy thác quản lý;

4.3. Thực hiện các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn giao thông và công trình giao thông trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành;

4.4. Công bố theo thẩm quyền việc đóng, mở luồng, tuyến đường thủy nội địa địa phương và đóng, mở các cảng, bến thủy nội địa trên tuyến đường thủy nội địa địa phương, tuyến chuyên dùng nối với tuyến đường thủy nội địa địa phương theo quy định của pháp luật; tổ chức cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố theo quy định;

4.5. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quyết định phân loại, điều chỉnh hệ thống đường của thành phố theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố;

4.6. Thiết lập và quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ, đường thủy nội địa địa phương trong phạm vi quản lý của Thành phố;

4.7. Có ý kiến đối với các dự án xây dựng công trình trên đường thủy nội địa địa phương và tuyến chuyên dùng nối với tuyến đường thủy nội địa địa phương theo quy định; cấp phép thi công trên các tuyến đường bộ đang khai thác do Thành phố quản lý hoặc Trung ương uỷ thác quản lý;

4.8. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước tại bến xe ôtô, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và cảng, bến thủy nội địa trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa do Thành phố quản lý.

5. Về phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong giao thông vận tải (trừ phương tiện phục vụ vào mục đích quóc phòng, an ninh và tàu cá) và trang bị, thiết bị kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải;

5.1. Tổ chức thực hiện việc đăng ký phương tiện giao thông đường thủy nội địa; đăng ký cấp biển số cho xe máy chuyên dùng của tổ chức và cá nhân ở Thành phố theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;

5.2. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;

5.3. Thẩm định thiết kế kỹ thuật trong sửa chữa, hoán cải phương tiện giao thông,phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong giao thông vận tải đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;

5.4 Tổ chức việc đào tạo, sát hạch, đổi, thu hồi giấy phép, bằng, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận học tập pháp luật cho người điều khiển phương tiện giao thông, người vận chuyển phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải; cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn Thành phố; cấp hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép và quản lý việc đào tạo lái xe đối với các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn Thành phố theo quy địnhcủa pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;

6. Về vận tải:

6.1. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng theoquy định của Ủy ban nhân dân thành phố;

6.2 Tổ chức thực hiện việc quản lý vận tải hành khách bằng ôtô theo tuyến cố định, hợp đồng, vận tải khách du lịch và vận tải hách công cộng bằng xe buýt theo quy định của pháp luật; cấp phép vận tải quốc tế, cấp phép lưu hành đặc biệt cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định củ pháp luật và phân cấpcủa Bộ Giao thông vận tải;

6.3. Hướng dẫn, kiểm tra xây dựng bến xe trên địa bàn Thành phố theo quy hoạch được phê duyệt; quản lý các tuyến vận tải hành khách; việc tổ chức quản lý dịch vụ vận tải hành khách trên địa bàn Thành phố;

6.4. Công bố hoạt động, theo dõi giám sát hoạt động thử nghiệm tàu khách nhanh và công bố, đăng ký tuyến vận tải hành khách hoạt động trên đường thủy nội địa địa phương;

7. Về an toàn giao thông:

7.1. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không xảy ra trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thành phố; phối hợp xử lý tai nạn giao thông trên địa bàn khi có yêu cầu;

7.2. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông, ngăn chặn và xử lýcác hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông;

7.3. Là thành viên làm nhiệm vụ thường trực Ban An toàn giao thông thành phố;

7.4 Thẩm định an toàn giao thông trên các tuyến đường tỉnh; các điểm đấu nối của các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ dọc hai bên đường tỉnh;

8. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sởtheo quy định của pháp luật.

9. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động đối với các Hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực giao thông vnj tải ở Thành phố theo quy định của pháp luật.

10. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về giao thông vận tải đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện thuộc Thành phố.

11. Thực hiện hợ tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố; chủ trì hoặc tham gia thẩm định , đánh giá và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu, đề án, dự án ứng dụng tiến bộ công nghệ có liên quan đến giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố.

12. Thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông vận tải đường bộ, đường thủy nội địa và bảo vệ công trình giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố; giải quyết kiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũngtheo quy định của pháp luật hoặc phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

13. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của SỞ theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố và quy định của pháp luật.

14. Quản lý tài chính, tài sản được cấp theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật.

15. Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý của Sở theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố và quy định của pháp luật.

16. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

17. Thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 12/01/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố và một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* Ban Giám đốc Sở:

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Fax

- Đàm Xuân Lũy

Giám đốc Sở

(031) 3.823.275

(031) 3.841.842

- Trần Văn Đới

Phó Giám đốc TT

(031) 3.746.642

- Mai Xuân Phương:

Phó Giám đốc

(031) 3.842.939

* Phòng Tổ chức Cán bộ - Lao động:

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Fax

- Phạm Việt Bắc

Trưởng Phòng

(031) 3.747.251

- Trần Văn Cường

Phó Phòng – Trưởng bộ phận Một Cửa

(031) 3.746.600

* Phòng Kế hoạch – Tài chính:

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Fax

- Nguyễn Văn Vĩnh

Trưởng Phòng

(031) 3.823.361

- Đỗ Thị Thu Anh

Phó Phòng

(031) 3.841.841

* Phòng Thẩm định:

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Fax

- Nguyễn Thăng Long

Trưởng Phòng

(031) 3.823.361

* Phòng Quản lý Kết cấu Hạ tầng giao thông:

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Fax

- Vũ Minh Hưng

Trưởng Phòng

(031) 3.841.840

* Phòng Quản lý Vận tải:

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Fax

- Nguyễn Quang Hiếu

Trưởng Phòng

(031) 3.747.252

* Phòng An Toàn Giao thông:

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Fax

- Nguyễn Văn Luyến

Phó Phòng PT

(031) 3.746.726

* Phòng Quản lý Phương tiện & Người lái:

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Fax

- Nguyễn Quang Dũng

Trưởng Phòng

(031) 3.823.362

* Phòng Hành chính – Quản trị:

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Fax

- Lê Thị Tám

Q. Trưởng Phòng

(031) 3.842.931

(031) 3.842.286
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 478
  • Trong tuần: 3746
  • Tất cả: 3126162