Sở Giáo dục và Đào tạo
 

Địa chỉ: Số 35 Minh Khai – Hồng Bàng

Số máy thường trực: 031.3842445

Fax: 031.3823792

Hộp thư cơ quan: sogddt@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_sogddt@haiphong.gov.vn

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Trình Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành các quyết định, chỉ thị về quản lý lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của thành phố và phân cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình.

2. Trình Uỷ ban nhân dân thành phố chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, dự án phát triển giáo dục và đào tạo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

3. Trình Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định việc phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền quản lý giáo dục, đào tạo cho Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã và các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm về việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục và đào tạo.

5. Về quản lý trường học:

a) Trình Uỷ ban nhân dân thành phố quy hoạch mạng lưới các trường học trên địa bàn thành phố theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân thành phố.

b) Trình Uỷ ban nhân dân thành phố mức thu học phí, lệ phí cụ thể trên địa bàn thành phố để Uỷ ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm kiểm tra việc thu chi học phí trên địa bàn thành phố.

c) Chịu trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và phát huy quyền tự chủ hoạt động của các trường học theo quy định của pháp luật và theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân thành phố.

d) Trình Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành các quy định về thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non; chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn triển khai thực hiện sau khi đã ban hành.

đ) Thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định các đề án, hồ sơ thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường trung học phổ thông trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định.

e) Quản lý, chỉ đạo công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

f) Quản lý, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung kế hoạch và các hoạt động giáo dục đối với các trường, các cơ sở giáo dục đào tạo được Uỷ ban nhân dân thành phố phân cấp uỷ quyền cho Sở quản lý theo điều lệ, quy chế, tiêu chuẩn, định mức và các quy định của nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

g) Quản lý nhà nước theo lĩnh vực đối với các trường ngoài công lập; các trường Đại học, Cao đẳng theo các nội dung được Bộ Giáo dục và Đào tạo uỷ quyền.

6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Uỷ ban nhân dân thành phố việc cấp phép hoạt động của các tổ chức dịch vụ du học tự túc trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra hoạt động của tổ chức này theo quy định của pháp luật và phân công của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố.

7. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo ở địa phương theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân thành phố.

8. Chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc lập kế hoạch biên chế; tổng hợp và lập kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục toàn thành phố theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền quản lý biên chế.

9. Tổ chức lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm của thành phố gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, lập dự toán chi các chương trình, mục tiêu quốc gia theo quy định của pháp luật. Sau khi được Uỷ ban nhân dân thành phố giao dự toán ngân sách, phối hợp với Sở Tài chính phân bổ và giao dự toán chi ngân sách, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

10. Trình Uỷ ban nhân dân thành phố về chuơng trình, biện pháp và tổ chức thực hiện cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố; giúp Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện xã hội hoá hoạt động giáo dục và đào tạo ở địa phương; hướng dẫn, kiểm tra cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

11. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện về chuyên môn, nghiệp vụ đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường, các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc các Sở, ngành khác và trực thuộc các Bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố, theo uỷ quyền.

12. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn.

13. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương; quản lý, chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ trong các trường, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở quản lý.

14. Hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn thành phố.

15. Trình Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành các quy định về mua sắm, bảo quản, sử dụng tài sản và cơ sở vật chất trường học, công tác phát hành sách giáo khoa, ấn phẩm giáo dục, thiết bị, thí nghiệm và các phương tiện giáo dục khác; chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định đó sau khi đã ban hành.

16. Thực hiện hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân thành phố.

17. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

18. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Uỷ ban nhân dân thành phố, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

19. Quản lý và tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân thành phố; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố.

20. Quản lý tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân thành phố.

21. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố giao.

CƠ CẤU TỔ CHỨC


1. Lãnh đạo Sở

Giám đốc: Đỗ Thế Hùng

ĐT: 0313.3745430

Email: dothehung@haiphong.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Xuân Trường

ĐT: 031.3810553

Email: xuantruong@haiphong.gov.vn

Phó Giám đốc: Vũ Văn Trà

ĐT: 031.3841554

Email: vuvantra@haiphong.gov.vn

Phó Giám đốc: Vũ Thị Phương Vinh

ĐT: 031.3745429

2. Văn phòng Sở

ĐT: 031.3823240

3. Thanh tra Sở

ĐT: 031.3841552

4. Phòng Giáo dục mầm non

ĐT: 031.3822296

5. Phòng Giáo dục Tiểu học

ĐT: 031.3823243

6. Phòng Trung học

ĐT: 031.3841557

7. Phòng Giáo dục thường xuyên

ĐT: 031.3823087

8. Phòng Khảo thí - Kiểm định CLGD - QL NCKH

ĐT: 031.3841909

9. Phòng Đào tạo - GDCN

ĐT: 031.3841551

10. Phòng Tổ chức cán bộ

ĐT: 031.3822839

11. Phòng Kế hoach - Tài vụ - CSVC

ĐT: 031.3810195


Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 417
  • Trong tuần: 3685
  • Tất cả: 3126101