Quy hoạch chi tiết quận Hồng Bàng và phần mở rộng
 Quyết định Số 2230/QĐ-UB ngày 09/12/1999 về việc phê duyệt, thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân.

- Căn cứ văn bản thoả thuận quy hoạch chi tiết quận Hồng Bàng và phần mở rộng tại Công văn số 3172/BXD-KTQH ngày

06/12/1999 của Bộ Xây dựng;

- Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng;

- Xét đề nghị của ông Viện trưởng Viện Quy hoạch Hải Phòng và ông Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quân Hồng Bàng tại Tờ trình số

754/QH ngày 01/ 12/ 1999 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết quận Hồng Bàng và phần mở rộng.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I: Phê duyệt quy hoạch chi tiết quận Hồng Bàng và phần mở rộng theo nội dung Tờ trình số 754/QH ngày 01/12/1999 của Liên cơ quan: Uỷ ban nhân dân quận Hồng Bàng và Viện Quy hoạch Hải Phòng.

ĐIỀU II: Viện Quy hoạch Hải Phòng và Uỷ ban nhân dân quận Hồng Bàng có trách nhiệm:

1-Tổ chức công bố quy hoạch chi tiết quận Hồng Bàng và phần mở rộng cho nhân dân biết, thực hiện.

2- Phổ biến Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết quận Hồng Bàng và phần mở rộngggg được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt.

3- Lập hồ sơ bàn giao cho Uỷ ban nhân dân huyện An Hải và các ban, ngành có liên quan để phối hợp quản lý theo đúng quy hoạch và quy định pháp luật.

ĐIỀU III:

1- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

2- Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố, Viện trưởng Viện Quy hoạch, Giám đốc các Sở, Ban ngành có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Hồng Bàng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện An Hải và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng trong ranh giới quy hoạch chi tiết quận Hồng Bàng và phần mở rộng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

1 2 3 4 5 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 251
  • Trong tuần: 4647
  • Tất cả: 3176747