Xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí quốc gia: Huy động tốt các nguồn lực phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội
 Xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí quốc gia: Huy động tốt các nguồn lực phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội

Triển khai Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, huyện Vĩnh Bảo có những tiềm năng, lợi thế nhất định. Song, theo tiêu chí của chương trình, Vĩnh Bảo cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, nhất là vấn đề huy động nguồn lực để phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội.

Đô thị Vĩnh Bảo đang được đầu tư, phát triển trong quá trình xây dựng nông thôn mới

Những tiền đề quan trọng

Những năm gần đây, nhất là trong 5 năm qua (2005- 2010), kinh tế của huyện Vĩnh Bảo phát triển tương đối toàn diện, tăng trưởng khá cao, bình quân 5 năm đạt 2,27%/năm, tổng sản phẩm năm 2010 tăng 1,4 lần; thu nhập bình quân đầu người đạt 12 triệu đồng/người/năm, tăng gần 2 lần năm 2005. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch rõ nét. Đến năm 2010, tỷ trọng nông nghiệp-thuỷ sản 50,5%; công nghiệp-xây dựng 23,2%; thương mại-dịch vụ 26,3%. Sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện, năng suất lúa của huyện liên tục đứng đầu thành phố; chăn nuôi, thuỷ sản phát triển theo hướng sản xuất tập trung, quy mô trang trại, gia trại. Công nghiệp, thủ công nghiệp có bước phát triển mới, các khu, cụm công nghiệp quy hoạch trên 1.450ha; đã và đang hình thành các khu, cụm công nghiệp như cụm công nghiệp Tân Liên và điểm công nghiệp tập trung ở một số xã, thị trấn. Huyện hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch ngành. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn tiếp tục được đầu tư nâng cấp ngày càng đồng bộ; tỷ lệ đô thị hoá tăng từ 6% năm 2005 lên 15% năm 2010. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; thực hiện chính sách xã hội, an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt. 100% số xã, thị trấn có trường học cao tầng; 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; 90% số hộ dân được dùng nước sạch; toàn huyện không còn hộ đói, giảm nhanh hộ nghèo từ 17,02% (năm 2000) xuống còn 5% (năm 2010).

Từ cuối những năm 70 của thế kỷ 20, thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, Vĩnh Bảo đã xây dựng thành công những mô hình tiêu biểu như phong trào ngói hóa, xây dựng nếp sống văn hóa mới, cơ giới hóa, hiện đại hóa, thủy lợi hóa. Kết quả, tỷ lệ ngói hóa đạt 80-90%, cơ giới hóa đạt 90-95% và là một trong những địa phương dẫn đầu miền Bắc về hoàn thành hệ thống thủy lợi, 80% số dân được sử dụng điện, 90% được nghe đài 4 cấp. Đã có một số địa phương được coi là mô hình nông thôn mới, tiêu biểu như các xã Cổ Am, Cao Minh, Tam Đa, làng Hà Dương (xã Cộng Hiền).

Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội từng bước hiện đại

Những thành tựu kinh tế-xã hội đạt được trong những năm qua là tiền đề cho việc thực hiện Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Vĩnh Bảo. Tuy nhiên, theo tiêu chí về nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay, Vĩnh Bảo cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, lớn nhất là làm thế nào huy động nguồn lực phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Đảng bộ huyện xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 24 (nhiệm kỳ 2010 - 2015). Đó là “Phát huy toàn diện, đồng bộ các yếu tố tiềm năng, lợi thế của địa phương, tập trung cao mọi nguồn lực đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nông thôn mới”. Đồng thời cũng đặt ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2015 có 25% số xã (khoảng 7 - 8 xã) đạt tiêu chí nông thôn mới. Nhằm biến quyết tâm chính trị của Đảng bộ huyện thành hiện thực, các cấp ủy Đảng tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể, thiết thực. Trước hết, thực hiện thật tốt cuộc vận động xã hội sâu rộng về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt coi trọng công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở huyện và các xã. Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể về xây dựng nông thôn mới. Tập trung huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội từng bước hiện đại; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị hoá theo quy hoạch; phát huy tốt bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường thực hiện dân chủ ở cơ sở; bảo vệ môi trường sinh thái; giữ vững an ninh trật tự; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ cơ sở; khuyến khích, thu hút cán bộ trẻ đã được đào tạo, đủ tiêu chuẩn về công tác ở các xã, thị trấn. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh, có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thứ hai: Nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới rất lớn, trong khi nguồn nội lực của huyện và các xã còn nhiều khó khăn. Thực tế ở những đơn vị được Trung ương chỉ đạo thí điểm, mỗi xã xây dựng nông thôn mới cần đầu tư khoảng 40 tỷ đồng. Đây là con số rất lớn trong điều kiện hiện nay. Vì vậy cần có các giải pháp hiệu quả về huy động nguồn lực Nhà nước đầu tư, địa phương huy động, doanh nghiệp hỗ trợ, nguồn vốn trong nhân dân...Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình.

Thứ ba: Xây dựng nông thôn mới là chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá 10) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây là một nhiệm vụ lớn, quan trọng, cần sự chỉ đạo, hướng dẫn đồng bộ, toàn diện, kịp thời của Trung ương, thành phố và các cơ quan chức năng; tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, cán bộ, đảng viên. Trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 14 đã xác định nhiều mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng trong tổng thể phát triển thành phố đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, trong đó có vấn đề đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, thành phố cần có các giải pháp, chỉ đạo thực hiện quyết liệt và toàn diện hơn; có cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Bảo tin tưởng trong những năm tới bằng sự nỗ lực của địa phương và sự quan tâm cụ thể, thiết thực của thành phố, Trung ương, việc thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở địa phương sẽ giành được những kết quả đáng khích lệ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 14.

Nguyễn Văn Quyn

(Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Bảo – Bài viết trên Báo Hải Phòng)

1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 752
  • Trong tuần: 4020
  • Tất cả: 3126436